Fakta om Tanzania

Indhold:

Geografi og klima

Tanzania er en republik i det sydøstlige Afrika. Landet grænser mod nord op til Kenya og Uganda, mod øst til Det indiske Ocean, mod syd til Mozambique, Malawi og Zambia, og mod vest til Den demokratiske republik Congo (DRC, det tidligere Zaire), Rwanda og Burundi. Tanzania ligger endvidere mod øst helt ud til Det indiske Ocean. Med til landet hører også øerne Zanzibar og Pemba. Arealet er 945.100 km 2 (til sammenligning er Danmark 43,094 km2, og Tanzania er dermed knap 22 gange større end Danmark). I 1973 besluttede man at gøre den lille by Dodoma (203,833 indbyggere) til hovedstad, men endnu ligger kun en ganske lille del af de statslige organer i Dodama. Dar es Salaam (1,734,000, 1995 estimat) er den største by i landet, og fungerer også som den reelle hovedstad i landet.

Omkring Victoriasøen i det nordvestlige Tanzania samt ved kysten ud til Det indiske Ocean er der tropisk klima, hvor luftfugtigheden kan være ganske høj. Gennemsnitstemperaturen langs kysten er 27 o C og nedbørsmængden varierer fra 750 til 1.400 mm om året. Kystområderne ligger ret lavt, men rejser man længere ind i landet er der en gennemsnitlig højde på 1.200 m over havets overflade. På højsletten inde i landet er der et varmt og tørt klima, hvor den gennemsnitlige nedbør kun er på 500 mm om året. Mod Tanzanias nordøstlige grænse er der et stort bjergområde, hvor også  Afrikas højeste bjerg ”Kilimanjaro” på 5.895 m ligger. Også i syd ligger der en del bjerge. Klimaet i disse bjergområder kan på nogle tidspunkter af året være køligt med megen nedbør. To af de største søer i Afrika ligger på grænserne til Tanzania. Den største, Victoriasøen, ligger ved den nordvestlige grænse, og Lake Nyasa ligger mod sydvest mod Malawi.

Du kan se et godt kort over Tanzania her:
 

Befolkningen

Befolkningen i Tanzania består hovedsageligt af 120 sorte afrikanske grupper, hvoraf størstedelen taler bantu-sproget. Sukuma- og Nyamwezigrupperne er de største etniske grupper i landet, og de repræsenterer hver en femtedel af landets befolkning. I landet findes der også indiske, pakistanske, arabiske og europæiske grupperinger, men de er dog alle af mindre størrelse. Ca. 75% af befolkningen bor i landdistrikterne. Befolkningens religiøse tilhørsforhold er svært at anslå præcist, men det estimeres ofte, at 40% af befolkningen er kristne, 40% er muslimer og 20% følger traditionel afrikansk religion. På øen Zanzibar er islam den dominerende religion. Den romersk katolske kirke er den største kristne kirke i Tanzania med omkring 6 millioner tilhængere. Både swahili og engelsk er de officielle sprog i Tanzania, men mange tanzanianere i specielt landområderne bliver ved med at tale deres eget sprog.
I år 2000 blev det estimeret at befolkningstallet i landet var på knap 32 millioner, og det giver en befolkningstæthed på 32 personer pr km2. Til sammenligning er befolkningstallet i Danmark 5.374.554 med en befolkningstæthed på 125 personer pr km2. Fordelingen af befolkningen i Tanzania er dog meget uregelmæssig, idet befolkningstætheden er langt højere ved de frugtbare områder nær Kilimanjaro i den nordøstlige del af landet og ved Nyasasøen mod syd. I det indre af landet bor der omvendt ikke særlig mange, hvilket bl.a. skyldes den lave nedbør.

Økonomi

Tanzania er et af verdens fattigste lande. Landets økonomi er i helt overvejende grad funderet i den primære sektor (dvs. fx landbrug og fiskeri). Ca. 84-85% af den erhvervsaktive del af befolkningen har beskæftigelse i denne sektor og varerne herfra udgør da også den største del af landets eksport. Fx er Tanzania verdens største producent af sisal og sideløg.
Det faktum, at landet har så stor del af sin økonomi i den primære sektor er både godt og skidt. Det gode er, at befolkningen er selvforsynende med billige fødevarer, og man undgår således sult. Det dårlige er, at landets økonomi bliver særdeles følsom overfor svingninger i verdensmarkedspriserne på fx kaffe. Dertil kommer, at prisudviklingen på råvarer fra de afrikanske lande har ikke været gunstig, og når disse råvarer udgør størstedelen af landets eksport, kan landets økonomi ikke hænge sammen. Når råvarerne er så billige at det ikke kan betale sig at eksportere dem, tænker mange af bønderne i Tanzania naturligvis, at de blot vil nøjes med at producere til eget forbrug. Landbruget i Tanzania er endvidere på et ekstremt lavt udviklingsstade, hvor maskiner er et særsyn og hvor det meste markarbejde fx stadig udføres med hakker.

Et par tal kan illustrere hvor slemt det står til med betalingsbalancen i landet: I 1998 importerede landet varer for ca. 12 mia. kr, men eksporterede kun for ca. 5,4 mia. kr. Det vil sige, at Tanzania bare på et år kom til at skylde udlandet knap 7 mia. kr. mere. Den store forskel mellem import og eksport skyldes også, at de varer som landet eksporterer (fx kaffe, uld, tobak og te) har en lav pris på verdensmarkedet, hvorimod de fleste af de ting som landet importerer (fx petroleum, maskiner, transportudstyr, jern og stål) har en langt højere pris. Et tænkt eksempel på udviklingen mellem import og eksportpriser kunne fx være: år 1965: 10 kg kaffe kan købe et kilo stål. År 2000: 100 kg kaffe kan købe 1 kilo stål. Som det fremgår af eksemplet er købekraften for landets egne varer blevet kraftigt forringet i forhold til priserne på importvarerne.

Et af de største problemer for landet er den bundløse gæld til gæld til mange af de vestlige lande, Verdensbanken og Den Internationale Valutafond, IMF. Tanzanias langfristede offentlige udlandsgæld er i øjeblikket på 6.054 mio. USD, hvilket er et enormt beløb når man sammenligner med landets lave indtægter. Således går over en tredjedel af statens budget hvert år til at betale renter og afdrag på landets lån. Der er derfor andre sektorer i landet, der ikke får tilført tilstrækkelige ressourcer som fx uddannelses- og sundhedssektoren.

Et lyspunkt for landet er dog, at der er fundet diamanter og guld i landet samtidig med at kul- og minedriften i landet er i fremvækst ligesom turistindustrien har et stort vækstpotentiale i landet, fx i form af de flotte naturparker, der er på højde med de store parker i Kenya. Dog har landet endnu ikke fået realiseret værdierne fra disse ressourcer i nævneværdig grad. Tanzania var i mange år efter selvstændigheden i 1961 en stærk tilhænger af socialistiske og kollektivistiske ideer. I starten bar de socialistiske tanker frugt -  bl.a. var Tanzania et af de lande i Afrika, hvor flest børn kom i skole. Den økonomiske situation i landet var også tålelig, men som årene gik, stagnerede økonomien mere og mere. Derfor forsøger man nu i landet at omlægge den økonomiske grundstruktur til en markedsøkonomi efter vestlig model i håbet om, at dette kan skabe højere velstand i landet. Man har også forsøgt at lave effektiviseringer i den offentlige sektor, strammet finanspolitikken, ført anti-inflationær politik samt lukket eller privatiseret tidligere offentlige virksomheder. Det ser ud til at denne prioritering har været rigtig. Fx oplever man nu i Tanzania øgede vækstrater og faldende inflation samtidig med, at betalingsbalanceunderskuddet falder og de private investeringer i landet er stigende. Mange økonomer vurderer, at statens reformer er så gode, at man om få år vil se en reel økonomisk vækst i landet. Men der er stadig lang vej til en sund økonomi, og selvom situationen bliver forbedret, skal der meget til for at Tanzania får råd til fx at bygge tilstrækkelige sygehuse til landets befolkning.

Infrastruktur

Tanzania har 2.600 km jernbane, som bl.a. inkluderer strækningen Dar es Salaam til Victoriasøen med forgreninger til byerne Mwanza, Mpanda og Arusha. Disse jernbaneforbindelser kan slet ikke dække landets behov, da de dels er i meget dårlig stand, og dels ikke når ud til alle egne i landet. Til sammenligning er der i Danmark 2.232 km jernbane – og Tanzania er 22 gange større end Danmark! Også vejnettet er dårligt i Tanzania. Kun få dele af de knap 90.000 km veje er asfalteret – resten er ujævne jordveje, der er meget følsomme overfor fx regnvejr. Flytrafikken i landet er yderst sparsom, da både antallet af asfalterede lufthavne og fly er meget beskedent.
Den dårlige infrastruktur i Tanzania udgør en enorm barriere for en sund økonomisk udvikling, idet en dårlig infrastruktur fx hæmmer udenlandske firmaers investeringsincitamenter i landet. Dårlige veje, jernbaner og lufthavne er dermed en enorm hæmsko for en sund økonomisk vækst i landet.

Skolesystemet

Grundskolen i Tanzania, der nogenlunde kan sammenlignes med 1-7 klasse i Danmark, er i teorien obligatorisk for alle børn i Tanzania. Problemet er, at der ikke er nok skoler i landet til at undervise alle børnene, så kun omkring 65% af børnene bliver indskrevet i grundskolen. Selvom grundskolen er obligatorisk, er den dog ikke som tidligere i landet gratis for eleverne, og mange forældre har ikke råd til at sende alle deres børn i skole. Det anslås, at ca. 70% af befolkningen over 15 år kan læse og skrive. Selvom en stor procentdel af børnene i Tanzania kommer i grundskolen, er dette ofte den eneste boglige undervisning, de modtager. Skolesystemet i landet er nemlig ekstremt pyramideformet, således at mange modtager grunduddannelsen men kun ganske få (ca. 4-6% af en årgang) kommer i overbygningen, der i Danmark svarer til folkeskolens ældste klasser. Et par tal kan illustrere dette: I 1997 var der 3,9 millioner børn i grundskolen men kun 234.700 i overbygningen til grundskolen. Og længere oppe i uddannelsessystemet bliver det endnu mere snævert: fx blev der kun optaget knap 18.000 på de højere uddannelser i 1997. Til sammenligning er der i Danmark undervisningspligt og gratis skolegang i hele grundskolen og staten også betaler langt de fleste udgifter til fx de gymnasiale uddannelser og højere læreranstalter. Når så få personer i Tanzania får en videregående uddannelse skaber det naturligvis store problemer i form af mangel på kvalificeret arbejdskraft i fx erhvervslivet og staten. Dermed bliver mange funktioner ikke udført så godt som hvis de ansatte havde haft en bedre uddannelse. Det har alvorlige konsekvenser for fx landets økonomi, da produktiviteten og konkurrenceevnen i mange situationer falder pga. den dårligt uddannede arbejdskraft.
 

Politiske forhold og administrativ inddeling

Den udøvende magt i Tanzania ligger i høj grad hos præsidenten, der vælges for en femårig periode – i øjeblikket hedder præsidenten Benjamin William Mkapa fra CCM-partiet. Præsidenten udpeger efter valget vice-præsident, premierminister samt kabinettet. Næste præsidentvalg er i oktober 2000.
Den lovgivende magt ligger hos Nationalforsamlingen, der kun består af et enkelt kammer i lighed med fx Folketinget i Danmark. Nationalforsamlingen har 274 medlemmer, hvoraf de 232 er folkevalgte for en femårig periode. De fleste af de resterende medlemmer er enten valgt af Nationalforsamlingen, udpeget af præsidenten eller sidder i Nationalforsamlingen i deres egenskab af repræsentanter for deres respektive landsdele.

Hovedlandet (på fastlandet) er inddelt i 20 regioner, Zanzibar er inddelt i 3 regioner og Pemba er inddelt i 2 regioner. Man kan tilnærmelsesvis sammenligne disse regioner med de danske amter, selvom der er betydelige forskelle. I 1985 blev der lavet en slags grundlov for Zanzibar som giver øen ret til at vælge sin egen præsident og en nationalforsamling på 75 medlemmer.

Det absolut største parti i landet er Tanzanias Revolutionære Parti (Cham Cha Mapinduzi – i daglig tale CCM). CCM blev dannet i 1977 ved en sammensmeltning af Tanganyika African National Union (TANU) og Afro-Shirzi Partiet på Zanzibar. I mange år var der ikke andre partier end regeringspartiet tilladt i Tanzania, men i 1992 blev systemet liberaliseret og der er nu flere partier i landet. CCM partiet nyder generelt stor opbakning i Tanzania. Den demokratiseringsproces, der blev iværksat i 1992, er ikke færdig endnu, men udviklingen går i den rigtige retning med raske skridt. I 1995 kom det første flerpartivalg i landet, og pressen i landet bliver stadig friere. Organisationer, foreninger og andre sammenslutninger i civilsamfundet får stadig mere at skulle have sagt i beslutningsprocesserne, og i 1999 blev der påbegyndt en stor reform med flytning af kompetence fra regeringen og ud til de over 100 lokalregeringer i landet.

Tanzania er også en aktiv udenrigspolitisk aktør i det østlige Afrika. Særligt har Tanzania ydet en stort indsats i forsøget på at løse de svære problemer i bl.a. Den demokratiske Republik Congo og Burundi. Tanzania har også taget sin del af de mange flygtninge fra krigene i nabolandene, og i øjeblikket (sommeren 2000) er der næsten en million flygtninge i landet. Disse mange flygtninge er en stor belastning i de områder, hvor flygtningelejrene er placeret, både økonomisk og politisk. Selvom flygtningesituationen i den internationale presse ikke længere har den samme bevågenhed som tidligere, betyder det ikke, at flygtningesituationen er blevet et mindre problem for landet, og der er intet der i øjeblikket tyder på, at situationen vil stabiliseres indenfor en overskuelig tidshorisont.

Tanzania har også i flere omgange placeret sig forrest i kampen mod de gamle kolonimagter i Afrika og i bestræbelserne på at fremme menneskerettighederne i Afrika. I 1970’erne og 1980’erne gav Tanzania nationalisterne fra Mozambique lov til at bruge tanzanianske landområder til træning og baser i deres oprør mod de portugisiske magthavere i landet. I 1978-79 hjalp Tanzania med at styrte diktatoren Idi Amin i Uganda, og Tanzania holdt Uganda besat indtil 1981. Nyerere har ligeledes været en aktiv spiller i processen med at afvikle det hvide styre i Zimbabwe, og han stod som en af de skarpeste afrikanske kritikere af apartheidstyret i Sydafrika. Sidst skal nævnes Nyereres store engagement på den verdenspolitiske scene i spørgsmålet om at sikre en mere retfærdig global økonomi, hvor udviklingslandene i højere grad skal behandles anstændigt, fx i form af en mere rimelig betaling for deres eksportvarer.
 

Tanzanias historie

Kystområderne mod øst har i mange århundreder været befolket. Allerede fra det ottende århundrede var der en del arabiske handelsmænd i området. I det 16. og 17. århundrede var portugiserne de dominerende i området, men som tiden gik blev de fortrængt af araberne. Endnu i dag ser man på Zanzibar den store indflydelse, araberne havde i området, idet fx næsten hele befolkningen på Zanzibar er muslimer. Imperialismen tog for alvor fart i 18. tallet og Tanzania undslap heller ikke de europæiske magter. Fra 1885 og op til 1. verdenskrig var det tyskerne, der kontrollerede store dele af Tanganyika, som området på fastlandet kaldtes dengang. Tyskerne formåede at vinde så stor kontrol med området, at de kunne indsætte en centralregering for hele landet. Tiden under tyskerne bød også på teknologiske fremskridt i landet, idet særligt jernbanesystemet blev udviklet kraftigt under det tyske styre. Ligeså blev også en del byer grundlagt i den tyske regeringstid. Tyskerne var dog ubarmhjertige overfor oprørstendenser i lokalbefolkningen – i starten af det 20. århundrede var der et større oprør i Tanzania mod tyskerne. Tyskerne satte hårdt mod hårdt, og omkring 200.000 af stammefolkene omkom i kampene.

Nabolandet Kenya var i perioden op til 1. verdenskrig en engelsk koloni. 1. verdenskrig blev ikke kun ført på europæisk jord men også i de stridende parters kolonier. Under krigen gik England fra Kenya ind i Tanzania med stort held, og efter 1. verdenskrig blev Tanganyika et mandatområde under Folkeforbundet, med britisk formynderskab.
Overalt i de gamle kolonier voksede ønsket om selvstændighed efter afslutningen på 2. verdenskrig. Tanzanias overgang til selvstændig stat forløb fredeligt i forhold til andre steder i verden – en årsag hertil var sandsynligvis at landet aldrig har haft den store økonomiske og strategiske betydning for de vestlige lande. Tanganyika blev en selvstændig stat den 9. december 1961 og i 1963 blev Zanzibar ligeledes selvstændigt. De to stater blev i 1964 slået sammen til det Tanzania, vi kender i dag. Landets officielle navn er Den forenede Republik Tanzania.

En af de allerstørste statsmænd Afrika har kendt var Tanzanias første præsident Julius Nyerere, der sad på præsidentposten fra 1961-1985. Lige fra selvstændigheden i 1961 var Tanzania et fattigt land. Derfor iværksætte Nyerere initiativer, der skulle skubbe udviklingen i en mere positiv retning. De konkrete hensigter i Nyereres reformer blev udtrykt i Arusha-erklæringen fra 1967, hvori man lagde vægt på, at landet økonomiske politik skulle baseres på en speciel afrikansk socialisme, hvis grundlag var det traditionelle afrikanske fællesskab. I de første år efter Arusha-erklæringens vedtagelse så det ud til at politikken ville blive en succes. Men som årene gik blev det mere og mere tydeligt, at det socialistiske eksperiment ikke havde den effekt, man fra starten havde håbet på. Årsagerne til den manglende succes er mange, men særligt skyldtes det faktorer som korruption, modstand fra lokalbefolkningen og en ineffektiv offentlig sektor, oliekrisen i 1970’erne. Nyerere døde i 1999.

 


Klik her for at komme til startsiden

Send os en hilsen:
Email til Utamaduni

Eller kontakt os via hjemmesiden

Tilbage til startsiden

chart.dk

Flink-E-link * En linkudvekslingsservice fra Safi.dk

| More